Informácie

ATESTÁCIE
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 30....
Dúhový kolotoč 2017
11. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovou organizáciou zriadenou MŠVVaŠ SR.

 

AKTUÁLNE:


Oznam pre pedagogických zamestnancov a odborných  zamestnancov škôl a školských zariadení

•    Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti výstupov a výsledkov implementovaných národných projektov poskytuje vzdelávanie aj v programoch, ktoré boli akreditované počas realizácie národných projektov. Vzdelávanie pokračuje v súlade s obsahovým zameraním a požiadavkami na jeho realizáciu.

Zmena sa týka finančného zabezpečenia vzdelávania. Náklady na vzdelávanie (materiálno-technické zabezpečenie a náklady na lektorov) hradí MPC z rozpočtu organizácie. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou účastníka hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 53
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

zobraziť všetky podujatia